KPSS 2010/5 SAĞLIK BAKANLIĞI 4/B ATAMALARI
HAKKINDA     BİLGİLENDİRME
         Bildiğiniz üzere 25.06.2009 tarihinde 27284 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5917 Sayılı “Bütçe Kanunlarında yer alan bazı hükümlerini, ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnamelere eklenmesi ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun 47.maddesi” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

         Bu değişiklikle birlikte yine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddenin B fıkrasının son paragrafında yer alan “ve bu hususlara ilişkin esas ve usuller Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır” ibaresi pozisyon, unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdama dair hususular, ile sözleşme esas ve usulleri Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. ” şeklinde değiştirilmiş ve aynı paragrafta “ bu şekilde istihdam edilenlerin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmenin fesih edilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesih etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” denmektedir.

         Bu durumda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B statüsünde halen kurumumuzda görev yapan sözleşmeli personellerden, aynı statüde başka bir kuruma atamasının yapılması durumunda ataması yapılanlar ve atama yapan kurumlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.