HASTANEMİZ 8. ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTAGÜVENLİĞİ KONGRESİNE SÖZEL BİLDİRİ İLE KATILDI

Hastanemiz 8. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresine sözel bildiri ile katıldı. 24 – 27 Nisan 2014 tarihleri arasında düzenlenen 8. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi Antalya’da gerçekleştirildi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri de kongreye sözel bildiri ile katıldı. “Erciyes Üniversitesi Hastanelerinde Yatan Hastaların, Hastane Hizmet Kalitesini Değerlendirmeleri” başlıklı bildiri Halkla İlişkiler Sorumlusu İbrahim BARIN tarafından sunuldu. Çalışma; Halkla İlişkiler Sorumlusu İbrahim BARIN, Dermatoloji A.D. Öğretim Üyesi ve Hastaneler Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Murat BORLU, Hastaneler Başmüdürü Özcan ÖZYURT, Hastane Müdürü Aydemir KAYABAŞI, ERÜ Halil Bayraktar S.M.Y.O. Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Demet ÜNALAN ve Tıbbi İstatistik Biriminden Abdullah YURTASLAN tarafından hazırlandı.
Türkiye, Avusturya, Slovakya, Suudi Arabistan Krallığı, Umman Sultanlığı, Gürcistan, Romanya, Mısır, Lübnan ve İngiltere’den yabancı katılımcılar ile yurtiçinden katılımcıların olduğu kongrede konferans, paralel paneller, sözlü ve poster bildirilerine katılım hayli yüksekti. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan DOKUCU ve T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Hasta Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN de kongrede konuşmacı olarak yer aldı.
Kongrede;
• Bakım kalite değerlendirilmesinde araç olarak epidemiyoloji
• Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastanelerinde kalite ve verimlilik    yolculuğu
• Klinik hizmetlerde kalite ve akreditasyon programları, yararları ve    kazanımları
• King Fahad Üniversite Hastanesinin kalite ve akreditasyon yolculuğu
• Hasta güvenliği sağlamada özel alanlar-ilaç güvenliği ve e-sağlık
• Sağlıkta dönüşüm, sistemler aracılığıyla global değişimler,
başlıklarında konferanslar yer aldı.

• Sağlık kuruluşlarında akreditasyon, sistemler, standartlar ve    yöntemler
• Kanıta dayalı ve en iyi uygulamalar ile sağlık kuruluşlarında kalite    iyileştirme nasıl sağlanabilir?
• Hasta güvenliği perspektifinden sağlık bakım kaynaklı enfeksiyon    kontrolü ve önlenmesi
• Kurum kültürünü, Kalite, Güvenlik ve multidisipliner programlar
   yoluyla değiştirmek mümkün mü?
• Klinik tanı ve tedavi rehberleri
• Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamada innovatif sağlık gücü    planlama yöntemleri
• Özel hasta gruplarında hasta güvenliği (Uluslararası uygulamalar)
• Sağlık hizmetlerinde çevre ve tesis güvenliği
• Kalite iyileştirmede problem çözme yöntemleri
• İş sağlığı ve güvenliği kültürü, sağlık çalışanlarının güvenliğini nasıl    sağlayabiliriz?
• Sağlıkta kalite iyileştirmeyi sağlamada uluslar arası bilimsel yöntemler
• Hasta ve aile odaklı hizmet
• Sağlık kuruluşlarında klinik risk yönetimim nasıl sağlanır ve iyileştirilir?
• Klinik hizmetlerde kalite uygulamaları
• Akredite, yalın ve dijital hastane
• Klinikte kanıta dayalı tıp ve en iyi uygulamalar yoluyla kalite iyileştirme
• Hasta ve yakınlarının beklenti ve memnuniyet durumları saptama    yöntemleri
• Sağlık hukuku ve hasta merkezli hizmet
• Klinik performans değerlendirmesinde izlenecek yollar
• Klinik hizmetlerde risk yönetimi ve hasta güvenliği sağlamada yeni    uygulamalar
• Klinik hizmetlerde multidisipliner risk yönetimi programları
• Sağlık hizmetlerinde teknolojik yenilikler ve sağlıkta inovasyon
• Sağlıkta dönüşüm, sistemler aracılığıyla global değişimler
• İlaç ve cerrahi güvenliği
• Hasta merkezli hizmette sağlık enformasyon sistemlerinin rolü,
   e-health
• Mükemmellik kültürü oluşturulması,

başlıklarında paneller gerçekleştirildi.