×

Kalite Birimi İşleyişi


KALİTEDEN SORUMLU BAŞHEKİM YARDIMCISI


Doç. Dr. Ömer ÖNAL

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Dr. Öğr. Üy. Arda BORLU

KALİTEDEN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI


Ruşen EREZ

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞANLARI

Makbule TEMİZ (Şef)

Ferit YILMAZ (Büro Memuru)

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI:

6.1. Toplam Kalite Yönetim Sistemlerinin etkin biçimde uygulanması konusundaki politika ve stratejileri belirlemek.
6.2. Kalite hedeflerini belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları planlamak, organize etmek, izlemek ve değerlendirmek,
6.3. Düzeltici / Önleyici Faaliyetlerin kullanılmasını ve iyileştirme çalışmalarını yapmak ve yapılmasını sağlanır.
6.4. Çalışanların yıllık hizmet içi eğitimlerini planlanması ve bu eğitimleri almalarını sağlamak amacıyla ilgili birimlerle koordinasyon kurmak; ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda da gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak,
6.5. Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi amacıyla şikâyet / öneri ve memnuniyetlerin sonuçlarının Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında üst yönetime sunulması ve değerlendirilmesini yapmak.
6.6. Sağlıkta Kalite Standartlarının ve Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği iç tetkikin (öz değerlendirmelerin) planlamasını ve uygulamasını yapmak ve sonuçlarını üst yönetime rapor etmek.
6.7. Birimler tarafından hazırlanan dokümanların kalite yönetim sistemi çerçevesinde uygun şekilde oluşturulmasını, kontrolünü ve revizyonlarını takip edip güncel haliyle doküman yönetim sistemi üzerinden yayınlanmasını sağlamak,
6.8. Belirlenen periyotlarda anketlerin (hasta / hasta yakını ve çalışan) uygulanmasını ve analizlerinin yapılmasını sağlamak.
6.9. Sağlıkta Kalite Standartları kapsamındaki istatistikî bilgi (Güvenlik Raporlama Sistemi, Kalite İndikatörleri vb.) süreçlerini yönetmek ve değerlendirmek.
6.10. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili seminer, kongre vb. toplantılar takip edip, katılımı sağlamak.
6.11. Belirlenen zamanlarda Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarının (YGGT) yapılmasını sağlamak.
6.12. Dış tetkiklerin (Sağlık Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü vb.) koordinasyonunu yapmak.
6.13. Kalite yönetimi çalışmaları konusunda koordinatörlük yapmak, öneri getirmek, diğer hastaneler, kamu kuruluşları uluslararası kurum ve kuruluşların çalışmalarını takip edip, iletişim ve işbirliği yapmak. 

Kategori